logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Akcja - kwalifikacja 4

alt

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 23 szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2023.
Wsparciem objętych zostanie 2080 uczniów, 161 nauczycieli z 23 szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Drzewnych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Spożywczych, Branżowej Szkole I stopnia nr 6 Specjalnej, Zespole Szkół nr 1.
Główną grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego i nauczyciele matematyki ww. szkół. Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów.
Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym dydaktyczne, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych. W 13 szkołach utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery.
We wszystkich zespołach szkół pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel. 52 58 58 091

Szkolny koordynator - p. Joanna Wolińska - Sieg

DEKLARACJA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW KLAS II-IV
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓ KLAS PIERWSZYCH
REGULAMIN REKRUTACJI

alt