logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W roku szkolnym 2023/2024 gabinet czynny:

Poniedziałek 7.30-10.30

Środa 7.30-10.30

Piątek 12.30-15.00


INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 roku, o opiece zdrowotnej nad uczniami, rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w Zespole Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy. Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony na piśmie do pielęgniarki (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

Zakres profilaktyki obejmującej prawo do sprzeciwu to:

1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/etapu edukacji – są to testy do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, wzroku, zaburzeń słuchu, ciśnienia tętniczego, zaburzeń statyki ciała i wad wymowy.

2. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych.

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.


Informacja dla rodziców dotycząca wszawicy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 27 czerwca 2016r., które mówi, że nie przeprowadza się przeglądów higieny osobistej ucznia - nie jest to świadczenie zdrowotne, a zatem nie jest to czynność podlegająca wykonaniu przez pielęgniarkę.

Proszę o:

1. Systematyczny przegląd czystości włosów (najlepiej codziennie).

2. Przypominanie młodzieży, aby nie wymieniali się z rówieśnikami rzeczami osobistymi .

3. Podczas zajęć grupowych upinali lub związywali włosy.

4. W przypadku zaistnienia wszawicy proszę nie posyłać dzieci do szkoły, zakupić odpowiedni preparat w aptece i zgodnie z instrukcją zastosować u wszystkich domowników.

Biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych działań w domu mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.