logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

O kursie

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla zawodu fryzjer
(kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

Kurs kwalifikacyjny zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji FRK.01.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przeprowadzanego w sposób określony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem wszystkich przedmiotów zarówno w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym.

I. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenie, modelowanie fryzur, ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur

zaliczenie praktyczne


II. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

Język obcy we fryzjerstwie

zaliczenie ustne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

Techniki fryzjerskie

zaliczenie pisemne

Stylizacja

zaliczenie pisemne

Chemia fryzjerska

zaliczenie ustne

Osoba która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu kwalifikacji FRK.01 można kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji FRK.03
(250 godzin), a następnie przystąpić do egzaminu w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


FRK01.ZAWÓD: FRYZJER 514101

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
(wspólne dla zawodów)

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN W CYKLU NAUCZANIA

FORMA ZALICZENIA

SEMESTR

1

SEMESTR

2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Język obcy we fryzjerstwie

55

55

110

ustnie

Higiena i bezpieczeństwo we fryzjerstwie

40

40

80

ustnie

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI

FRK.01

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Język obcy we fryzjerstwie

71,5

84

26

ustnie

BHP

52

56

24

ustnie

Techniki fryzjerskie

104

104

56

pisemnie

Stylizacja

52

52

28

pisemnie

Chemia fryzjerska

52

60

20

ustnie

Łączna liczba godzin

377h

404

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wykonywania
i stylizacji fryzur

312

420

60

praktycznie

Łączna liczba godzin

824

226

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

1050


KURS KWALIFIKACYJNY FRK.03 
dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

I. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Pracownia wizualizacji

zaliczenie praktyczne

II. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Wykonywanie projektów fryzur

Przedmiot

Forma zaliczenia

Język obcy we fryzjerstwie *

zaliczenie ustne *

Bezpieczeństwo i higiena pracy *

zaliczenie ustne *

Kreowanie wizerunku

zaliczenie pisemne

OMZ

zaliczenie pisemne

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJIA.23

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Liczba godzin w cyklu nauczania

Zaliczenie

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Język obcy we fryzjerstwie

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

110

ustnie *

BHP

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

80

ustnie *

Razem

------------------------

300

-------------

Kreowanie wizerunku

Efekty kształcenia w projektowaniu fryzur

100

pisemnie

Liczba godzin kształcenia zawodowego teoretycznego

100

----------

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wizualizacji

Efekty kształcenia dotyczące stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

150

praktycznie

Liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego

150

-----------

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego

i praktycznego

250

-------------

Słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w salonie/zakładzie fryzjerskim zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).


Siatka godzin dla KKZ FRK.03

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI

FRK.03

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Język obcy we fryzjerstwie

71,5

84

26

ustnie

BHP

52

56

24

ustnie

Kreowanie wizerunku

65

70

30

pisemnie

Łączna liczba godzin

260

294

106

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wizualizacji

97.5

100

50

praktycznie

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

550

Osoba która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.