logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

O kursie

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla zawodu fryzjer
(kwalifikacja A. 19 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

        Kurs kwalifikacyjny zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji A.19.

        Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przeprowadzanego w sposób określony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem wszystkich przedmiotów zarówno w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym.

I. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenie, modelowanie fryzur, ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.  

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur

zaliczenie praktyczne

                        

II. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie fryzjerskim

zaliczenie pisemne

Język obcy we fryzjerstwie

zaliczenie ustne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

Techniki fryzjerskie

zaliczenie pisemne

Stylizacja

zaliczenie pisemne

Chemia fryzjerska

zaliczenie ustne

Osoba która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku

Po ukończeniu kwalifikacji A.19 można kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji A.23
(250 godzin), a następnie przystąpić do egzaminu w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

 

 

 

A.19.ZAWÓD: FRYZJER 514101

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
(wspólne dla zawodów)

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN W CYKLU NAUCZANIA

FORMA ZALICZENIA

SEMESTR

1

SEMESTR

2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza
i usługowa w salonie fryzjerskim

35

35

70

pisemnie

Język obcy we fryzjerstwie

55

55

110

ustnie

BHP

40

40

80

ustnie

 RAZEM                                                                                                                                 260

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI

A.19

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza
i usługowa w salonie fryzjerskim

45,5

48

  12

pisemnie

Język obcy we fryzjerstwie

71,5

84

  26

ustnie

BHP

52

56

  24

ustnie

Techniki fryzjerskie

104

104

  56

pisemnie

Stylizacja

52

52

  28

pisemnie

Chemia fryzjerska

52

60

  20

ustnie

Łączna liczba godzin

377h

404

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wykonywania
i stylizacji fryzur

312

420

   60

praktycznie

Łączna liczba godzin

824

   226

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

1050

 

KURS KWALIFIKACYJNY A.23
dla zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

I. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Pracownia wizualizacji

zaliczenie praktyczne

II. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Wykonywanie projektów fryzur

Przedmiot

Forma zaliczenia

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie fryzjerskim *

zaliczenie pisemne *

Język obcy we fryzjerstwie *

zaliczenie ustne *

Bezpieczeństwo i higiena pracy *

zaliczenie ustne *

Kreowanie wizerunku

zaliczenie pisemne

OMZ

zaliczenie pisemne

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJIA.23

EFEKTY  KSZTAŁCENIA 

Liczba godzin  w cyklu nauczania

Zaliczenie

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza 
i usługowa w salonie fryzjerskim

OMZ (Organizacja pracy małych zespołów)

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów w tym również

Efekty kształcenia do zrealizowania wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika

110

pisemnie *

Język obcy we fryzjerstwie

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

110

ustnie *

BHP

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

80

ustnie *

Razem

 

300

 

Kreowanie wizerunku

Efekty kształcenia w projektowaniu fryzur

100

pisemnie

Liczba godzin kształcenia zawodowego teoretycznego

100

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wizualizacji

Efekty kształcenia dotyczące stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

150

praktycznie

Liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego

150

 

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego  

250

 

Słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w salonie/zakładzie fryzjerskim zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Osoby, które wcześniej uzyskały zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego A.19  lub świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.19, a tym samym uzyskały zaliczenie z przedmiotów:
BHP
JOZ
Zostają zwolnione z uczęszczania na te przedmioty.

PDG musi być uzupełnione o efekty OMZ w minimalnej liczbie 26 h

Siatka godzin dla KKZ A.23

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI

A.23

CYKL KSZTAŁCENIA
2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza
i usługowa w salonie fryzjerskim

45,5+26 (OMZ)

48+36(OMZ)=84

  12+ 14(OMZ)

pisemnie

Język obcy we fryzjerstwie

71,5

84

  26

ustnie

BHP

52

56

  24

ustnie

Kreowanie wizerunku

65

70

  30

pisemnie

Łączna liczba godzin

260

294

106

Przedmioty w kształceniu praktycznym

Pracownia wizualizacji

97.5

100

   50

praktycznie

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

550

Osoba która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku