logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Policealna szkoła kosmetyczna

SZKOŁA POLICEALNA KOSMETYCZNA

kształci w zawodzie technik usług kosmetycznych. Zajęcia z zakresu kosmetologii i kosmetyki estetycznej, które odbywają się w ramach kształcenia w szkole oraz na kursach kwalifikacyjnych są organizowane na najwyższym poziomie, co przyczynia się do uzyskania uprawnień do samodzielnej pracy. Zgodnie z nową klasyfikacją w zawodach w ramach dwóch lat kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności wyrażone osiągniętymi efektami w kwalifikacji

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Przy realizowaniu zajęć obowiązuje praktyka zawodowa.

Słuchacz szkoły lub organizowanych w ramach Szkoły Kursów Kwalifikacyjnych ma możliwość przystąpienia do egzaminów i otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Program nauczania obejmuje miedzy innymi takie przedmioty jak: kosmetologia, wizaż, fizykoterapia, język obcy zawodowy, podstawy anatomiczno-dermatologiczne.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w salach wykładowych
i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Słuchaczom oferowane są dodatkowe pokazy i szkolenia z zakresu wizażu, masażu, pielęgnacji i zdobienia paznokci oraz makijażu permanentnego.

Nasza placówka jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, uprawnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych

Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i składa się z dwóch etapów: części pisemnej i części praktycznej (próba pracy- projekt)

Zadania egzaminacyjne zawarte są na arkuszach egzaminacyjnych Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi, które wypełnia zdający podczas egzaminu, są przygotowywane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.